... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

niedziela, 30 września 2007
30.09.2007 NIEDZIELA

 

"Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił."         św. Augustyn

 

"Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata - ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen."  1TM6,11-16
09:53, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
sobota, 29 września 2007
Plugawice - Pałac

 

Zdjęcia zrobione dzisiaj w Plugawicach podczas poszukiwań kapliczki (która znajdowała się kiedyś po prawej stronie pałacu w zaroślach).    fido48 niestety nie znaleźliśmy kapliczki :(

20:00, z.samego.rana , wieś.ci
Link Komentarze (7) »
29.09.2007

"Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem..."

16:27, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 września 2007
28.09.2007

 

"Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie no okup za wielu."   Mk 10,45

 

"REFREN: Zaufaj Panu, On jest twoim Zbawcą

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie
i broń mojej sprawy przeciwko ludowi, nie znającemu litości,
wybaw mnie od człowieka
podstępnego i niegodziwego.

Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją,
dlaczego mnie odrzuciłeś?
Czemu chodzę smutny
i prześladowany przez wroga?

Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą,
niech one mnie zaprowadzą na Twoją górę świętą
i do Twoich przybytków.

I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością,
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
Boże mój, Boże."                   Ps 43,1-4

04:12, z.samego.rana
Link Komentarze (6) »
czwartek, 27 września 2007
27.09.2007


"REFREN: Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje

Śpiewajcie Panu pieśń nową;
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują swym królem.

Niech imię Jego czczą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech się święci cieszą w chwale,
niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach,
to jest chwałą wszystkich Jego świętych."   Ps 149,1-6.9


"Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak
tylko przeze Mnie."
  J 14,6

04:46, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
środa, 26 września 2007
26.09.2007


"Bóg karze i okazuje miłosierdzie,
posyła do Otchłani pod ziemię
i wyprowadza z największej zagłady.
I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki.

Ponieważ On was rozproszył między narodami
i tam okazywał wam swoją wielkość,
wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje,
ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym.

A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył,
i dziękujcie Mu pełnym głosem,
uwielbiajcie Pana sprawiedliwego
i wysławiajcie Króla wieków.

Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania
i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego.
Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie,
kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie."      Tb 13,2-4.7-8
20:43, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
25.09.2007 Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

 

 
"Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
"Pójdziemy do domu Pańskiego!"
Już stoją nasze stopy,
w twych bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela, wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida."                     Ps 122,1-2.4-5

20:41, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 24 września 2007
24.09.2007

"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego."
         Mt 5,16

 

"REFREN: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił".
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości."               Ps 126,1-4


"Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej
garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby
widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie
miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw
nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a
kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma."             Łk 8,16-18

 

05:15, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 23 września 2007
23.09.2007 NIEDZIELA


"Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu."       Ps 113,1-2.4-8

 

 (Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

09:32, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
22.09.2007


"Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia."        Ps 100,1-5

08:43, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
piątek, 21 września 2007
ZAPROSZENIE

 

 

22:52, z.samego.rana
Link Komentarze (3) »
21.09.2007 Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty


"Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość

Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata."           Ps 19,2-5


Komentarz

Każdemu człowiekowi Chrystus udziela darów według miary swojej miłości. Niestety, ludzkie spojrzenia i opinie albo nasze własne przekonania o nas nie pozwalają nam uwierzyć w to, że jesteśmy tak bardzo obdarowani. Także celnik Mateusz wiele musiał w sobie pokonać, by poczuć się godnym wezwania Jezusa. Co nas dzisiaj krępuje, by wielkodusznie pójść za Panem?

ks. Wojciech Skóra MIC & s. Maria Elia

06:55, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
20.09.2007 Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

 

"Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy,
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków,
nadane ze słusznością i mocą.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
na wieki ustanowił swoje przymierze,
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę,
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.

Wspaniała zapłata dla tych,
co według niej postępują,
a Jego sprawiedliwość
będzie trwać na wieki."          Ps 111,7-10


06:30, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 19 września 2007
19.09.2007


"Z całego serca będę chwalił Pana
w radzie sprawiedliwych i zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana,
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu,
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów,
Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm bogobojnym,
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
oddając im posiadłości pogan."          Ps 111,1-6

fot. Weronika 

18:15, z.samego.rana
Link Komentarze (7) »
wtorek, 18 września 2007
EKKOgrzyb

umieszczam fotografie grzyba, jakiego to znalazła przypłacajac anginą ropną  ekko w "Borach Plugawickich" - fotografia, dziecie w tle oraz grzyb własnością w/w

dziekuję za zezwolenie na publikacje zdjecia ;-)

19:32, z.samego.rana
Link Komentarze (6) »
18.09.2007 Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

"Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta,
starcy i dzieci
niech imię Pana wychwalają.


Majestat Jego ponad ziemią i niebem
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych,
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski."      Ps 148,1-2.11-13a.13c-14

14:38, z.samego.rana
Link Komentarze (7) »
poniedziałek, 17 września 2007
17.09.2007

"Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie
i wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z grzesznikami i z tymi, co czynią nieprawość,
którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi,
a w duszy żywią zły zamiar.

Pan moją mocą i tarczą,
zaufało Mu moje serce.

Pomógł mi, więc moje serce się cieszy
i moją pieśnią Go sławię.

Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal Twój lud i błogosław swojemu dziedzictwu,
bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki."    Ps 28,2-3.7-9

05:57, z.samego.rana
Link Komentarze (5) »
niedziela, 16 września 2007
16.09.2007 NIEDZIELA

"Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz."   Ps 51,3-4.12-13.17.19


Komentarz

Największym nieszczęściem człowieka nie jest jego słabość, lecz niezrozumienie miłości Boga, a przez to pozbawienie się jej. Mówią o tym obrazy z dzisiejszej liturgii słowa: Izraelici budujący złotego cielca, owca opuszczająca stado, ucieczka młodszego syna i fałszywe posłuszeństwo starszego. Izraelitów uratowało wstawiennictwo Mojżesza, owca znalazła schronienie w ramionach pasterza, zaś do obu synów wyszedł miłosierny ojciec, aby przebaczyć ich grzech. Czyniąc akt pokuty na początku tej Eucharystii, pozwólmy Bogu przekonać nas o Jego miłosiernej miłości.

ks. Wojciech Skóra MIC & s. Maria Elia


fot. Weronika
 

00:38, z.samego.rana
Link Komentarze (4) »
sobota, 15 września 2007
15.09.2007 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 

"Panie, do Ciebie się uciekam:
niech nigdy nie doznam zawodu,
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twe ucho,
pospiesz, aby mnie ocalić.

Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego:
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
i mówię: "Ty jesteś moim Bogiem".
W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,
którą zachowałeś dla bogobojnych.

Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie
na oczach ludzi."                      Ps 31,2-6.15-16.20          


Komentarz

Maryja patrzyła, jak umiera Jej umiłowany Syn - jedyne Słowo Boga. Stojąc pod Jego krzyżem, milczeniem najpełniej wyraziła ból swego serca. W milczeniu ofiarowywała Ojcu cierpienie swego Syna. W milczeniu wysłuchała Jego testamentu i zgodziła się być matką dla Jana. Stała się też jego nauczycielką, pokazując mu, co znaczy kontemplować Boga. Również my uczmy się od Niej sztuki miłującego milczenia.

ks. Wojciech Skóra MIC & s. Maria Elia

23:58, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
piątek, 14 września 2007
14.09.2007 Święto Podwyższenia Krzyża świętego

 

"Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali,
nawróceni garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką,
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

Lecz oszukiwali Go swymi ustami
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Mu wierne,
w przymierzu z Nim nie byli stali.

On jednak będąc miłosierny
odpuszczał im winę i nie zatracał,

gniew swój często powściągał
i powstrzymywał swoje wzburzenie."       Ps 78,1-2.34-38


Komentarz

W dniu, w którym w centrum liturgii Kościoła staje krzyż Chrystusa, pytamy, jak wywyższyć ukrzyżowanego Pana. Przeczuwamy, ze nie wystarczą gesty i spojrzenia, wzruszenie serca i podniosłe słowa. Sekret tkwi w otwarciu swego serca i poddaniu go oczyszczającej i uzdrawiającej mocy Ducha Świętego. Nawracający się człowiek jest najlepszym czcicielem Jezusa, bo - jak pisał św. Ireneusz z Lyonu - "chwałą Boga jest żyjący Bogiem człowiek".

ks. Wojciech Skóra MIC & s. Maria Elia


 fot. Weronika

14:11, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
 
1 , 2